Polityka przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia ogólne Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych (dalej Operator). 1.1 Operator jako najważniejszy cel i warunek realizacji swojej działalności stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej. 1.2 Niniejsza polityka Operatora w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej – Polityka) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może otrzymać na temat odwiedzających stronę internetową. 2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce 2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej; 2.2 Blokowanie danych osobowych – czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych); 2.3 Serwis – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniający ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym; 2.4 Informatyczny system danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych, zapewniający ich przetwarzanie za pomocą technologii informatycznych i środków technicznych; 2.5 Anonimizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych; 2.6 Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych; 2.7 Operator – organ państwowy, gminny, podmiot prawny lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) dokonującymi przetwarzania danych osobowych, a także ustalającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych do przetwarzania, działania (operacje), popełnione z danymi osobowymi; 2.8 Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu internetowego 2.9 Użytkownik – każdy odwiedzający serwis; 2.10 Przekazywanie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób; 2.11 Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczanie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub zapewnianiu dostępu do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób; 2.12 Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcego państwa, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej; 2.13 Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwołalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) w wyniku których są materialnymi nośnikami danych osobowych zniszczony. 3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: 3.1 Nazwisko, imię, patronimik; 3.2 Adres e-mail; 3.3 Numery telefonów; 3.4 Serwis zbiera i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookies) za pomocą internetowych serwisów statystycznych. 3.5 Powyższe dane zwane są dalej Polityką.